Dokumenty a súkromie

Všeobecné zmluvné podmienky

Cestovná zmluva

Poistenie proti úpadku

Reklamačný poriadok

 

Súkromie - ochrana osobných údajov

Cestovná kancelária Maxlight s.r.o., nakladá s osobnými údajmi v súlade s platným zákonom č. 428/2002 Z.z., týkajúcim sa spracovania, uchovávania a evidencie osobných údajov. Podpísaním cestovnej zmluvy vyslovuje zákazník v mene svojom a v mene ostatných osôb uvedených na zmluve o obstaraní zájazdu súhlas k spracovaniu osobných údajov v súlade so zákonom č. 112/2013 Z.z Tento súhlas platí až do doby písomného odvolania zákazníkom. Poskytnuté osobné údaje sú sprístupnené len zamestancom cestovnej kancelárie Maxlight s.r.o. a obchodnému partnerovi - poisťovni, len v prípade dojednania cestovného poistenia na cesty a pobyt, pre účely poisťovacej činnosti a ďalších činností vymedzených zákonom č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve.

Spracovanie osobných údajov

Cestovná kancelária Maxlight s.r.o. zhromažďuje a pracuje s osobnými a identifikačnými údajmi, tj. s údajmi ako titul, meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, obchodná firma, názov, sídlo, miesto podnikania, identifikačné číslo, bankové spojenie... Cestovná kancelária Maxlight s.r.o. nakladá s Vašimi osobnými údajmi v súlade so Všeobecnými podmienkami, pokiaľ nie je právnymi predpismi stanové inak, zaisťuje ich náležitú ochranu a okrem prípadov podložených alebo umožnených zákonom alebo dohodnutých s Vami, ich tretím osobám neposkytuje.

Dokumenty a súkromie cestovnej kancelárie MAxlight s.r.o.